Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego – co powinna wiedzieć każda osoba pracująca w tym zawodzie?

Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego – kogo dotyczy?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego dotyczy wszystkich osób pracujących na tymże stanowisko. Warto pamiętać, że jest to zawód zaufania publicznego, a ubezpieczony OC radca prawny zagwarantuje klientom osób korzystających z jego usług najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na mocy ustawy z 6 lipca 1982 r., każda taka osoba musi je obligatoryjnie posiadać co najmniej na dzień przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast osób, które zaprzestały pełnienia takiej funkcji.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego – jakich zdarzeń dotyczy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego odnosi się do wszystkich szkód, które zostały poczynione w związku z podjętymi działaniami lub ich zaniechaniem w związku z pełnionymi obowiązkami zawodowymi w okresie obowiązywania tego ubezpieczenia. Warto również pamiętać o okolicznościach, w jakich ubezpieczenie OC radcy prawnego nie będzie obowiązywało. Nie dotyczy ono szkód, które zostały wyrządzone ściśle określonym w ustawie osobą, które są spokrewnione lub spowinowacone z ubezpieczonych, a także tych, które zostały dokonane przez radcę prawnego po tym, jak został on skreślony z listy osób pracujących w tym zawodzie lub zawieszono go w pełnieniu obowiązków zawodowych. Oprócz tego ubezpieczenie OC radcy prawnego nie dotyczy zdarzeń wynikających z aktów tenorów, czy działań wojennych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego dotyczy wszystkich osób pracujących na tymże stanowisko.

Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego – ile może kosztować?

Cena OC radcy prawnego może przede wszystkim zależeć od wybranej przez radcę prawnego sumy gwarancyjnej, która na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powinna wynosić co najmniej 110 000 EURO, a także poszczególnych ofert przedstawionych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Najczęściej w wariancie rozszerzonym suma ta zwraca do poziomu 300 000 EURO, choć w niektórych przypadkach suma ta może sięgać kwoty rzędu 20 000 000 złotych. W przypadku wykupienia wraz z ubezpieczeniem obowiązkowym wariantu uzupełniającego koszt jego wykupienia będzie odpowiednio wyższy. Składka, którą powinien uiścić radca prawny, zaczyna się już od kilkunastu złotych w skali miesiąca. Jeżeli płatność jest rozłożona na jedynie np.:. 2 raty jej kwota będzie odpowiednio wyższa, ale nie powinno wpłynąć do na ostateczną sumę takiego ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego dotyczy wszystkich osób pracujących na tymże stanowisko.

Dobrowolne ubezpieczenie radcy prawnego – czego może dotyczyć?

Dobrowolne ubezpieczenie radcy prawnego dotyczy m.in. utraty dochodu przez radcę prawnego, innych czynności, do jaki został powołany dany radca prawny takich, jak m.in. kurator, likwidator, mediator, inspektor ochrony danych, a także majątku posiadanego przez osobę pracującą w tym zawodzie kancelarii. Ubezpieczenie nadwyżkowe radcy prawnego może obejmować nie tylko działania podjętego przez jego samego, ale i tych szkód, które zostały poczynione przez jego podwykonawców. Oprócz tego taką polisą mogą zostać objęte, które zostały uszkodzone lub zniszczone. Oprócz tego radca prawny ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wśród ubezpieczeń dedykowanym radcom prawnym należy również wymienić ubezpieczenie samej kancelarii. Taka polisa może zostać wykupiona zarówno przez radcę prawnego, jak i samą kancelarię. Oprócz samego radcy prawnego, dobrowolne ubezpieczenie i dodatkową ochronę może zapewnić sobie aplikant.