Ubezpieczenia dla lekarzy

W dzisiejszych czasach większość grup zawodowych posiada obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia. Jednym z zawodów, w których posiadanie ubezpieczenia jest szczególnie potrzebne, jest zawód lekarza.

Ubezpieczenia obowiązkowe dla lekarzy

W związku z ustawą z 2010 roku o zawodzie lekarza dentysty oraz lekarza wprowadzono obowiązek ubezpieczenia tychże zawodów od odpowiedzialności cywilnej. Jest to związane z dużym ryzykiem zawodowym, w związku z którym każdy błąd może nieść za sobą poważne konsekwencje. Ubezpieczenia dla lekarzy muszą zostać zawarte już w pierwszym dniu pracy. Zgodnie z nimi lekarze oraz lekarze dentyści są ubezpieczeni od wszelkiego rodzaju szkód i błędów, które popełnią przy wykonywaniu swojego zawodu. W ubezpieczenie nie wliczają się jedynie błędy, po których lekarz traci prawo do dalszego świadczenia usług w swoim zawodzie bądź zostaje zawieszony. OC obejmuje jednak wszystkie inne szkody wyrządzone pacjentom na skutek błędu lekarskiego. Nie ma ponadto możliwości ograniczenia wypłaty odszkodowań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty pokrycia ubezpieczenia leżą po stronie lekarza, natomiast ich wysokości są zależne od rodzaju specjalizacji wybranej przez lekarza.

Ubezpieczenia dobrowolne dla lekarzy


Poza obowiązkowym ubezpieczeniem w niektórych przypadkach lekarze powinni także wykupić ubezpieczenie dobrowolne. Dotyczy to przede wszystkim lekarzy, którzy wykonują swój zawód w ramach prywatnej działalności leczniczej. Ubezpieczenie dobrowolne jest rozszerzeniem obowiązkowego i działa na zasadzie nadwyżki, to znaczy, jeśli lekarz wyczerpie sumę gwarancyjną z OC, pozostała suma zostanie wypłacona z drugiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie dobrowolne mogą również zawrzeć lekarze wykonujący zawodów na podstawie zwykłej umowy o pracę. Zabezpiecza to ich w takim przypadku od wszelkiego rodzaju roszczeń ze strony ubezpieczającej.

Ubezpieczenia są bardzo ważną kwestią dla lekarzy, ponieważ zabezpieczają ich finansowo w przypadku popełnienia błędów w sztuce lekarskiej. Według ustawy z 2010 roku lekarze muszą wykupić ubezpieczenie obowiązkowe, możliwe jest jednak także nabycie przez nich ubezpieczenia dobrowolnego, które jest dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy dotyczy grupy lekarzy, która nie prowadzi działalności leczniczej, natomiast drugi, w zakresie podstawowym bądź rozszerzonym, przeznaczony jest dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy takową działalność leczniczą prowadzą. Zakres ubezpieczeń zależny jest od firmy ubezpieczeniowej, w której zawarta zostaje umowa ubezpieczenia.